در این بخش به ارائه توضیح و مثال هایی در رابطه با معنا و کاربرد فعل های دوبخشی Phrasal verbs – بخش دوم که با حروف اضافه in و out ساخته می شوند می پردازیم.

اگر فعل‌های دو بخشی قسمت اول را هنوز مطالعه نکرده‌اید بر روی این لینک کلیک کنید.

از حرف اضافه in در ساخت فعل های دوبخشی استفاده می کنیم که به داخل اتاق، ماشین، ساختمان و.. اشاره کنیم.

فعل های دوبخشیPhrasal verbs - بخش دوم study room

مثال:

دزدها چطور وارد خانه شدند؟ ? How did the thieves get in.
این هم کلید که بتونی وارد خونه بشی. Here’s a key, so you can let yourself in.
لیزا رفت لبه ی استخر و شیرجه زد داخل آب. Lisa walked up to the edge of the pool and dived in.
یه آپارتمان جدید خریدم. جمعه واردش میشم. I’ve got a new apartment. I’m moving in on Friday.

از حرف اضافه out در ساخت فعل دو بخشی استفاده می کنیم که به خارج یک اتاق، ساختمان و یا ماشین اشاره کنیم:

مثال:

او بلند شد و از اتاق بیرون رفت. He just stood up and walked out.
هیچ کلیدی نداشتم پس پشت در موندم. I had no key, so I was Locked out.
بالا و پایین استخر شنا کرد و بعد از پله ها بالا اومد. She swam up and down the pool, and then climbed out.
اندی پنجره رو باز کرد و بیرون رو نگاه کرد. Andy opened the window and Looked out.

در مثال های زیر به تفاوت out/out of و in/into می پردازیم:

هفته دیگه وارد آپارتمان جدیدم میشم. I’m moving in next week.
جمعه وارد آپارتمان جدیدم میشم. I’m moving into my new flat on Friday.
رفت بیرون. He walked out.
از اتاق رفت بیرون. He walked out of the room.

در این قسمت به ارائه توضیح و مثال در مورد فعل های دوبخشی که با حرف اضافه in ساخته می شوند می پردازیم:

فعل های دوبخشیPhrasal verbs - بخش دوم

مثال:

در مسیرم به سمت خونه رفتم که یک ملاقات کوتاهی با کریس داشته باشم.  I dropped in to see Chris on my way home.
داشتند پاسور بازی می کردند و من هم وسط بازی بهشون ملحق شدم They were playing cards, so I joined in.
یخچال کار نمی کنه چون به برق نزدمش. The fridge isn’t working because you haven’t plugged it in.
لطفا فرم درخواست رو پرکن و تا ۲۸ فوریه برای ما بفرست Please fill in the application form and send it to us by 28 February.
اون مرد گفت که پلیسه و منم باور کردم. کاملا فریب خورده بودم. The man said he was a policeman and I believed him I was completely taken in.

در این قسمت به ارائه توضیح و مثال در مورد فعل های دوبخشی که با حرف اضافه  out ساخته می شوند می پردازیم:

مثال:

هیچی برای خوردن توی خونه نبود پس تصمیم گرفتم برم بیرون یه چیزی بخورم. There wasn’t anything to eat at home, so we decided to eat out.
گری رفت دانشگاه اما یک سال بعد ترک تحصیل کرد. Gary went to university but dropped out after a year.
نمی خوام برم، اما دیگه نمیشه که تصمیم عوض کنم و نرم. I don’t want to go, but I can ‘t get out of it now.
یک عکس زیبا توی مجله بود و من جداش کردم و نگهش داشتم. There was a beautiful picture in the magazine, so I cut it out and kept it.
بعضی اسم ها از لیست حذف شده بودند. Some of the names on the list had been crossed out.

امیدوارم مقاله فعل های دوبخشی Phrasal verbs – بخش دوم برای شما عزیزان مفید واقع شود وادامه‌ی این مطلب در فعل های دوبخشی – بخش سوم قرار دارد
برای مطالعه مقاله های بیشتر می توانید به صحفه مرکز اموزش رایگان زبان انگلیسی ۲۴talk مراجعه کنید.