در این مقاله به فعل های دوبخشیPhrasal verbs  اشاره می کنیم که می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد.
در زبان انگلیسی اغلب از حروف اضافه از قبیل in, on, up, away, by, back, through, forward, along, around و … پس از فعل استفاده می کنیم و به این روش فعل های دوبخشی مانند look out, get on, run offو ..می سازیم.

اغلب از حروف اضافه on, off, out و .. با فعل هایی که حرکت را نشان می دهند استفاده می کنیم.

 فعل های دوبخشیPhrasal verbs 1 move

مثال:

اتوبوس پر بود و ما نتونستیم سوار شیم. The bus was full. We couldn’t get on.
یک خانم سوار ماشین شد راه افتاد A woman got into the car and drove off.
سارا فردا میره و شنبه برمیگرده Sarah is leaving tomorrow and coming back on Saturday.
وقتی به شونه اش زدم برگشت و نگام کرد When I touched him on the shoulder, he turned around.

در اغلب موارد بخش دوم این فعل های دوبخشی معنای خاصی به کل فعل می دهد.

مثال:

متاسفم دیر کردم. ماشین خراب شد Sorry, I’m late. The car broke down.
مراقب باش! یه ماشین داره میاد Look out! There’s a car coming.
اولین بارمک بود با هواپیما سفر می کردم. لحظه بلند شدن هواپیما مضطرب بودم. lt was my first flight. I was nervous as the plane took off.
امتحان چطور بود؟ چطور عمل کردی؟ How was the exam? How did you get on?
فرانسه ام خیلی خوب نیست اما به قدری بلدم که کارم رو راه بندازه My French isn’t very good, but it’s enough to get by.

در بعضی موارد یک حرف اضافه  بعد از فعل دو بخشی در جمله می آید. حروف اضافه مانند:
From, with, at, to

 فعل های دوبخشیPhrasal verbs 1 , study

به مثال های زیر توجه کنید:

چرا از من فرار کردی؟ Why did you run away from me?
خیلی سریع راه میری. نمی تونم بهت برسم. You’re walking too fast. I can’t keep up with you
سرمون بالا گرفتیم و به هواپیما که بالا سرمون حرکت می کرد نگاه کردیم We Looked up at the plane as it flew above us
چشم انتظار سفرت هستی؟ Are you Looking forward to your trip?

در مواردی که در جمله ای که در اون فعل دوبخشی داریم مفعول هم وجود دارد معمولا مفعول رو در دو جایگاه در جمله می تونیم قرار بدیم:

مثال :

در مثال زیر مفعول جمله (the light) می تواند بعد از فعل و یا بین دو بخش فعل قرار گیرد.

I turned on the light.

برق را روشن کردم.

I turned the light on.

اگر در این جملات مفعول جمله یک ضمیر مانند it/them/me/him و.. باشد ، مفعول تنها بین دو بخش فعل دو بخشی قرار می گیرد.

مثال:

روشنش کردم. I turned it on.
به من یک فرم دادندو گفتند که پرش کنم They gave me a form and told me to fill it in.
میخواهم این جعبه رو نگه دارم، پس دور نندازش I want to keep this box, so don’t throw it away.
این کفش ها راحت نیستند. میخوام درشون بیارم. These shoes are uncomfortable. I’m going to take them off.
بچه خواب است. بیدارش نکن. The baby is asleep. Don’t wake her up.

امیدوارم مقاله فعل های دوبخشیPhrasal verbs برای شما عزیزان مفید واقع شود وادامه‌ی این مطلب در فعل های دوبخشی – بخش دوم Phrasal verbs قرار دارد.
برای مطالعه مقاله های بیشتر می توانید به صفحه مرکز اموزش رایگان زبان انگلیسی ۲۴talk مراجعه کنید.