فعل های دوبخشی – بخش هفتم

قسمت ششم فعل های دو بخشی رو در اینجا ببینید.

بخش اول: در این قسمت به مقایسه معانی مختلفی که  awayو back در فعل های دوبخشی به جمله اضافه می کنند، می پردازیم.

مثال:

فعل های دوبخشی Phrasal verbs
امروز از خونه حرکت می کنیم و میریم تعطیلات. We’re going away on holiday today.
سه هفته ی دیگر به خونه برمی گردیم. We’ll be back in three weeks.
اون خانم سوار ماشین شد، روشن کرد و از اونجا حرکت کرد. The woman got into her car, started the engine and drove away.
اون خانم سوار ماشین شد، روشن کرد و از اونجا حرکت کرد. A: I’m going out now.
B: What time will you be back?
سعی کردم از اون پرنده یه عکس بگیرم اما پرواز کرد و رفت. I tried to take a picture of the bird, but
it flew away.
بعد از اینکه در رستوران غذا خوردیم،ق پیاده به هتل برگشتیم. After eating at a restaurant, we walked
back to our hotel.
بلیت از دستم افتاد و باد بردش. I dropped the ticket and it blew away in
the wind.
کلید های جین هنوز دست منه. یادم رفت که  بهش پس بدم. I’ve still got Jane’s keys. I forgot to give
them back to her.
پلیس خونه رو گشت و یه کامپیوتر رو با خود برد. The police searched the house and took
away a computer.
وقتی کتاب رو تموم کردی ، میشه برگردونیش روی قفسه؟ When you’ve finished with that book,
can you put it back on the shelf?

بخش دوم: در این بخش به برسی معانی مختلف فعل های دو بخشی همراه away در جمله می پردازیم.

مثال:

سعی کردیم دزد رو بگیریم اما موفق شد فرار کنه. We tried to catch the thief, but she managed to get away.
در منطقه پارک ممنوع پارک کردم اما تونستم بپیچونمش. لازم نبود جریمه بدم. I parked in a no-parking zone, but I got away with it. I didn’t have to pay a fine.
از لبه ی استخر فاصله بگیر. ممکنه بیفتی توی آب. Keep away from the edge of the pool. You might fall in.
وقتی بازی بچه ها با اسباب بازیاشون تموم میشه، میزارنشون کنار. When the children had finished playing with their toys, they put them away.
نامه رو نگه داشتم اما پاکتش دور انداختم. I kept the letter, but I threw away the envelope.
فعل های دوبخشی Phrasal verbs

( فعل های دوبخشی Phrasal verbs )

بخش سوم: در این قسمت به معانی مختلف فعل های دو بخشی همراه backدر جمله می پردازیم:

فعل های دوبخشی – بخش هفتم

مثال:

برایش دست تکون دادم و اون هم در پاسخ دست تکون داد. I waved to her and she waved back.
الان نمیتونم باهات صحبت کنم. ده دیقه دیگه باهات تماس می گیرم. I can’t talk to you now. I’ll call you back in ten minutes.
الان نمیتونم باهات صحبت کنم. ده دیقه دیگه باهات تماس می گیرم. I sent him an email, but he never got back to me.
ممنون که بهم پول قرض دادی. هفته دیگه بهت پس می دم. Thanks for lending me the money. I’ll pay you back next week.

مثال های بیشتر در اینجا

قسمت ششم فعل های دو بخشی در اینجا ببینید

کلاس های آنلاین زبان انگلیسی در خانه به همراه جدیدترین متد های آموزشی در اینجا