مقایسه در زبان انگلیسی بخش دوم به بررسی صفات مقایسه می‌پردازد.

بخش اول این مقاله را می‌توانید در اینجا مطالعه نمایید.

در زبان انگلیسی می‌توانیم قبل از صفت‌های برتر (comparatives) از بعضی قیدها استفاده کنیم.

مقایسه در زبان انگلیسی |‌ Comparison

به طور مثال:

(Much, a Lot,  far(= a lot), a bit, a Little, slightly (=a little

مثال:

(Let’s go by car. lt’s much cheaper (or a Lot cheaper

بیا با ماشین بریم. اینطوری خیلی ارزون‌تره.

(Don’t go by train. lt’s a Lot more expensive. (or much more expensive

با قطار نرو. قطار خیلی گرون‌تره.

.This bag is slightly heavier than the other one

این کیف ازاون یکی کمی سنگین‌تره.

(Could you speak a bit more slowly? (or a Little more slowly

میشه کمی آروم‌تر صحبت کنی؟

می‌توانیم قبل از صفت‌های برتر (comparatives) از any وno استفاده کنیم.

مثال:

I’ve waited long enough. I’m not waiting any Longer (not even a little longer.)

به اندازه ی کافی صبر کرده‌ام. بیشتر از این منتظر نمی‌شم.

.We expected their apartment to be very big, but it’s no bigger than ours

فکر می‌کردم آپارتمان اون‌ها خیلی بزرگتر باشه اما اصلا از آپارتمان ما بزرگتر نیست.

.This hotel is better than the other one, and it’s no more expensive

این هتل از اون یکی بهتره و اصلا هم گران‌تر نیست.

برای این که نشان بدیم چیزی مرتبا تغییر می‌کند می‌توانیم صفت های برتر را در جمله تکرار کنیم.

مثال:

.Your English is improving. lt’s getting better and better

انگلیسیت داره تقویت و بهتر و بهتر میشه.

.The city has grown fast in recent years. lt’s got bigger and bigger

شهر در سال های اخیر پیشرفت‌های سریعی داشته و بزرگ و بزرگتر شده.

.These days more and more people are learning English

این روزها افراد بیشتر و بیشتری سراغ یادگیری زبان می‌رن.

می‌توانیم صفت‌های برتر را در ساختار(the sooner/bigger/more the better) قرار دهیم و عبارت‌هایی مانند این مثال‌ها تولید کنیم:

(what time shall we leave?The sooner the better. (=as soon as possible

کی باید بریم؟ هر چه زودتر بهتر.

?A: What sort of box do you want? A big one

چه نوع جعبه ای میخوای؟ جعبه بزرگ؟

(B: Yes, the bigger the better. (=as big as possible

بله، هر چه بزرگتر بهتر.

.When you’re travelling, the Less Luggage you have the better

وقتی میخوای مسافرت بری هرچه چمدون‌های کمتری داشته باشی بهتره.

کابرد دیگر این ساختار زمانی است که می‌خواهیم نشان دهیم که یک شرایط به شرایط دیگری بستگی دارد.

مثال:

The warmer the weather, the better I feel. (=if the weather is warmer, I feel better(

هر چه هوا گرم‌تر باشد احساس بهتری دارم.

.The sooner we leave, the earlier we will arrive

هر چه زودتر حرکت کنیم، زودتر می‌رسیم.

.The more expensive the hotel, the better the service

هر چه هتل گرون‌تر باشد خدمات بهتری ارائه می‌دهد.

older صفت برتر صفت old است.

 مثال:

.David looks older than he really is

دیوید بزرگتر از سنش به نظر می‌رسد.

زمانی که بخواهیم در مورد اعضای خانواده صحبت کنیم می‌توانیم از دو حالت elder ویا older این صفت استفاده کنیم.

(My elder sister is a TV producer. (or My older sister

خواهر بزرگترم تهیه‌کننده برنامه‌های تلوزیونی است.

امیدوارم مقاله مقایسه در زبان انگلیسی بخش دوم برای شما عزیزان مفید واقع شود .ادامه‌ی این مطلب درمقایسه در زبان انگلیسی ۳ قرار دارد.

برای مثال‌های بیشتر اینجا کلیک کنید.