آموزش تفاوت wish و فرضیه hypotheses

مطالبی که در این محتوا خواهید خواند
آموزش تفاوت wish و فرضیه hypotheses چیست؟
Hypotheses چیست؟
افعال کمکی Modal verbs
تمرین

در مطلب آموزش کامل گرامر wish برای ابراز آرزو و پشیمانی خواندیم که ساختار wish که در فارسی معادل “ای کاش/کاشکی” هست برای بیان آرزو و تمایل ما به تغییر حالت یا موقعیتی در زمان حال و آینده به کار می رود. همچنین یاد گرفتیم که wish برای تغییراتی به کار می رود که رخ دادنشان غیرممکن یا بسیار بعید است. در این مطلب قرار است با آموزش تفاوت wish و فرضیه hypotheses آشنا شویم.

خوب است بدانیم که عبارت if only هم دقیقا معادل wish است و میتواند به جای آن به کار رود. شاید بتوان گفت که if only کمی از wish قوی تر است. یعنی برای تاکید بیشتر روی اتفاقی که دوست داشتیم جور دیگری رخ داده بود به کار می رود.

مثال:

ترجمهمثال
کاشکی می تونستم هفته دیگه ببینمت.I wish I could see you next week.
کاشکی میشد یه جا وایسیم برای ناهار.If only we could stop for lunch.
اونها همیشه سرشون شلوغه. کاشکی وقت آزاد بیشتری داشتند.They are always busy. If only they had more time.
جان تو مدرسه شاگرد خیلی تنبلی بود. حالا آرزو میکنه که بیشتر تلاش کرده بود.John was very lazy at school. Now he wishes he had worked harder.

wish و if only با فعل های زمان گذشته به کار می روند.

افعال کمکی could و would برای صحبت از آرزوهایی برای موقعیت یا حالتی در آینده به کار می روند.

مثال:

ترجمه مثال
از کارم خوشم نمیاد. کاشکی یه شغل بهتر می تونستم پیدا کنم. (فعل کمکی could درزمان گذشته است اما خود جمله درمورد آروزی تغییری در زمان آینده است.)I don’t like my work. I wish I could get a better job.
چه صدای وحشتناکی. کاشکی قطع میشد. (فعل کمکی would درزمان گذشته است اما خود جمله درمورد آروزی تغییری در زمان آینده است.)That’s a dreadful noise. I wish it would stop.
من همیشه باید زود خونه باشم. کاشکی پدر و مادرم به من اجازه می دادند بیشتر بیرون باشم.I always have to get home early. If only my parents would let me stay out later.

از زمان گذشته ساده و گذشته استمراری برای صحبت از آرزوهایی برای تغییر در زمان حال استفاده میکنیم.

ترجمهمثال
از اینجا خوشم نمیاد. کاشکی یه جای جالب تری زندگی می کردم. (فعل lived در زمان گذشته ساده است اما خود جمله در مورد آروزی تغییر در زمان حال است. گوینده دوست دارد که میشد همین الان جای جالب تری زندگی می کرد.)I don’t like this place. I wish I lived somewhere more interesting.
این صندلی ها خیلی اذیت می کنند. کاشکی الان تو فرست کلاس نشسته بودیم.These seats are very uncomfortable. I wish we were travelling first class.
دارم یخ می زنم. کاشکی هوا اینقدر سرد نبود.I’m freezing. If only it wasn’t so cold.

از زمان گذشته کامل برای صحبت از آرزوی تغییر در زمان گذشته استفاده میکنیم.

مثال:

ترجمه مثال
کاشکی وقتی مدرسه میرفتم بیشتر تلاش کرده بودم. (زمان فعل had worked گذشته کامل است و خود جمله درمورد آروزی تغییری در زمان گذشته است.)I wish I had worked harder when I was at school.
مری آرزو می کند که ای کاش به حرف های مادرش گوش داده بود. (زمان فعل had listened گذشته کامل است و خود جمله درمورد آروزی تغییری در زمان گذشته است.Mary wishes she had listened to what her mother told her.

آموزش تفاوت wish و فرضیه hypotheses

Hypothesesفرضیه: چیزهایی که فرض میکنیم

زمانی که درمورد فرضیه صحبت می کنیم از اصطلاحاتی مانند زیر استفاده میکنیم:

?…what if in case(suppose (that(supposing (that(imagine (if/that
چه میشد اگر…؟در صورتفرض کن (که)به فرض (اینکه)تصور کن (اگر/که)

ما این اصطلاحات را با ساختارهای زمان حال به کار می بریم تا در مورد اتفاقی در زمان حال یا آینده که فکر میکنیم احتمال دارد رخ بدهد یا درست باشد صحبت کنیم.

مثال:

در صورتی که آن ها گم شده باشند باید بهشان زنگ بزنیم (یا: باید بهشون زنگ بزنیم نکنه یه وقت گم شده باشند – گوینده اینجا دارد در مورد احتمال گم شدن آن ها در زمان حال حرف می زند).We should phone them in case they are lost.
آن پله ها خطرناکند. فرض کن یک نفر دچار حادثه بشه. (گوینده اینجا دارد درمورد احتمال رخ دادن حادثه در آینده صحبت می کند).Those steps are dangerous. Suppose someone has an accident.

ما این اصطلاحات را با ساختارهای زمان گذشته به کار می بریم تا در مورد اتفاقی در زمان حال یا آینده که فکر میکنیم بعید است رخ بدهد یا درست باشد صحبت کنیم.

مثال:

ترجمه مثال
تصور کن لاتاری برنده شدی. با پولش چی کار می کردی؟ (فعل won در زمان گذشته است چون از نظر گوینده برنده شدن لاتاری امری بعید و غیرمحتمل است.)
Imagine you won the lottery. What would you do with the money?
اگه شغلش رو از دست داد چی؟ اون موقع چی میشه؟ (فعل lost در زمان گذشته است چون از نظر گوینده اینکه این فرد شغلش را در آینده از دست بدهد امری بعید و غیرمحتمل است.)What if he lost his job? What would happen then?

ما این اصطلاحات را با ساختار زمان گذشته کامل به کار می بریم تا در مورد اتفاقی در زمان گذشته که رخ نداده صحبت کنیم.

مثال:

ترجمهمثال
فرض کن امتحانت را قبول نشده بودی. چه کار می کردی؟ (فعل hand’t passed در زمان گذشته کامل است چون گوینده دارد در مورد اتفاقی در گذشته حرف می زند که رخ نداده – یعنی مخاطب امتحانش را قبول شده و این یک فرضیه محال است.)Suppose you hadn’t passed your exams. What would you have done?
اگر شغلش را از دست داده بود چی؟ آن وقت همسرش چه می گفت؟ (فعل had lost زمان گذشته کامل است چون گوینده دارد در مورد اتفاقی در گذشته حرف می زند که رخ نداده – یعنی فرد شغلش را از دست نداده و این یک فرضیه محال است.)What if he had lost his job? What would his wife have said?

آموزش تفاوت wish و فرضیه hypotheses

افعال کمکی Modal verbs

ما از افعال کمکی would و could برای ساختن فرضیه در مورد زمان حال یا آینده استفاده میکنیم.

ترجمه مثال
همه مون نمی تونیم هتل بگیریم. اینجوری خیلی گرون میشه.We can’t all stay in a hotel. It would be very expensive.
با دقت رانندگی کن وگرنه ممکنه دچار سانحه بشی.Drive carefully or you could have an accident.

ما در عبارت اصلی از would و در عبارت وابسته از زمان گذشته استفاده میکنیم تا درمورد فرضیه ای در زمان حال یا آینده صحبت کنیم.

مثال:

ترجمهمثال
من همیشه به کسی که به کمک نیاز داشته باشه کمک خواهم کرد.I would always help someone who really needed help.
اگر کسی واقعا به کمک نیاز داشته باشد من همیشه به او کمک خواهم کرد.I would always help someone if they really needed it.

ما از افعال کمکی به همراه have استفاده میکنیم تا درمورد چیزی که در گذشته اتفاق نیافتاده صحبت کنیم.

مثال:

ترجمه مثال
من مری رو ندیدم وگرنه باهاش حرف میزدم.I didn’t see Mary, or I might have spoken to her.
چه حیف جک تو مهمونی حضور نداشت. (اگه تو مهمونی بود) بهش خوش میگذشت.It’s a pity Jack wasn’t at the party. He would have enjoyed it.
چرا از من نپرسیدی؟ من بهت جواب رو میگفتم.Why didn’t you ask me? I could have told you the answer.

ما از would have در عبارت اصلی و زمان گذشته کامل در عبارت وابسته استفاده میکنیم تا درمورد چیزی که در گذشته اتفاق نیافتاده صحبت کنیم.

مثال:

ترجمه مثال
من به هرکسی که ازم درخواست میکرد کمک می کردم. (کسی درخواست نکرد و من هم کمکی نکردم)I would have helped anyone who had asked me.
اگه از من پرسیده بودی بهت کمک میکردم (از من نپرسیدی پس کمکی هم نکردم)I would have helped you if you had asked me.

تمرین

فعل های داخل پرانتز را در زمان درست صرف کن و از آنها جملات فرضیه بساز:

I can't believe you paid for your car in cash. What if someone ___ (steal) it?

I don't want to borrow money from my parents again. It ___ (not/be) fair.

Imagine you ___(be) born a hundred years earlier. Do you think you would've been happy?

Suppose you ___(be) in charge of your country. What's the first thing you'd do?

We can't consult everybody about every decision we make. It ___ (take) far too long.

We didn't know the castle was so close to our hotel. We took a taxi but we ___(walk).

We never open the windows in our flat because we have a cat. Imagine if she ___(fall)!

What if there ___ (be) a tablet which meant you never had to sleep again? Would you take it?

Why didn't you tell me you were coming? I ___ (come) to meet you at the station.

Suppose you ___ (not/become) a doctor all those years ago. What do you think you'd be doing now?

زمان آینده ساده Simple Future Tense

اگه برای تمرین بیشتر به کمک و راهنمایی نیاز داشتی پیشنهاد می‌کنم تو دوره‌ی مکالمه زبان انگلیسی آکادمی ۲۴talk شرکت کنی. این دوره کاملا آنلاین و به صورت کلاس‌های چهارنفره برگزار میشه. دوره ی مکالمه زبان انگلیسی ۲۴talk سطح بندی داره و تمرکزش روی مکالمه است و بهت کمک میکنه تا در کوتاه ترین زمان انگلیسی رو طبیعی و روان صحبت کنی و بتونی با انگلیسی زبان‌ها راحت ارتباط بگیری!

 آکادمی ۲۴talkهمچنین دوره ی آموزش زبان انگلیسی با پادکست و داستان “پادکستوری” رو طراحی کرده تا یادگیری زبان انگلیسی رو مناسب با نیاز و سطح زبان آموز به یه فرایند بسیار مفرح، موثر، سریع و کم هزینه تبدیل کنه. همین الان می تونی با ثبت نام در دوره ی آموزش زبان انگلیسی با پادکست و داستان اولین و مهم ترین قدم رو برای یادگیری زبان انگلیسی برداری. وقت رو از دست نده!

مطالب مرتبط :

آموزش کامل گرامر wish برای ابراز آرزو و پشیمانی

آموزش کامل گرامر hope و تفاوت آن با wish