در این مطلب قراره به آموزش گرامر پرسش تاییدی Tag Questions بپردازیم. پرسش تاییدی یا سوال ضمیمه کوتاه یا همان tag question ها ساختار جالب و خاصی در زبان انگلیسی دارند. این سوالات درواقع جملاتی هستند که به دنبال آن ها سوال کوچکی می آید. از tag question برای گرفتن تاییدی برای جمله ای که گفتیم استفاده می کنیم و چیزی شبیه “درست میگم؟” یا “تو هم با من موافقی؟” معنی می دهند. این ساختار به شدت در زبان انگلیسی پرکاربرد است.

برای مطالعه با آموزش گرامر پرسش تاییدی Tag Questions به همراه تمام نکات مرتبط با این مبحث گرامری و تمرین و جواب با این مطلب همراه باشید.

ساختار کلی tag question

تگ منفیجمله مثبت
?isn’t it
مگه نه؟
,Snow is white
برف سفید است،
تگ مثبتجمله منفی
?do you
اینطور نیست؟
, You don’t like me
تو از من خوشت نمیاد،

همانطور که در مثال های بالا دیدید، تگ از فعل کمکی جمله اصلی (یا خود فعل اصلی اگر be/have باشد) استفاده می کند و اگر جمله مثبت باشد، تگ منفی و اگر جمله منفی باشد تگ مثبت است.

جملات مثبت با تگ منفی

در جدول زیر که جملات مثبت و تگ منفی دارد می بینید که در بیشتر موارد، فعل کمکی جمله مثبت در تگ به صورت منفی به کار می رود.

ضمیر شخصی متناظر فاعلnotفعل کمکیفعل اصلیفعل کمکیفاعل
?youn’tare,comingareYou
?wen’thave,finishedhaveWe
?youn’tdocoffee,likeYou
?theyn’two,helpwillThey
?It’can,comecanI
?wen’tmust,gomustWe
?hen’tshouldharder,tryshouldHe
?youn’tareEnglish,areYou
?hen’twasthere,wasJohn

نکته:

در دو مثال آخر دقت کنید که فعل be (که در زمان حال ساده و گذشته ساده صرف شده: are/was) به فعل کمکی نیاز ندارد و همین فعل در جمله تگ به کار می رود.

جملات منفی با تگ مثبت

در جدول زیر که جملات منفی و تگ مثبت دارد می بینید که در بیشتر موارد، فعل کمکی جمله منفی در تگ به صورت مثبت به کار می رود.

در جدول زیر که جملات مثبت و تگ منفی دارد می بینید که در بیشتر موارد، فعل کمکی جمله مثبت در تگ به صورت منفی به کار می رود.

ضمیر متناظر فاعلفعل کمکیفعل اصلیفعل کمکیفاعل
?itis,rainingn’tisIt
?wehave,thatseenneverhaveWe
?youdo,coffeeliken’tdoYou
?theywill,helpnotwillThey
?theywill,usreportn’twoThey
?Ican,it rightdonevercanI
?wemust,hertelln’tmustWe
?heshould,so fastdriven’tshouldHe
?youwill,lateben’twoYou
?youareEnglishn’tareYou
?hewas,therenotwasJohn

نکته:

شکل کوتاه شده ی will not به صورت won’t نوشته می شود.

دقت کنید که در تگ فعل کمکی جمله اصلی تکرار می شود نه فعل اصلی مگر زمانی که فعل اصلی be در زمان حال ساده و گذشته ساده باشد که به فعل کمکی نیازی ندارد.

آموزش گرامر پرسش تاییدی Tag Questions

پاسخ دادن به tag questions

حالا که با ساختار سوالات تگ آشنا شدیم شاید برایتان سوال باشد که چطور به سوالات تگ جواب بدهیم. اغلب می توان به همان گفتن yes یا no اکتفا کرد. بعضی وقت ها هم ممکن است بخواهیم خود سوال تگ را به صورت جمله تکرار کنیم:

They don’t live here, do they? Yes, they do.

اما موقع جواب دادن به سوال تگ باید خیلی دقت کنید. برای ما که فارسی زبان هستیم، اگر موقع جواب دادن به سوال تگ بخواهیم به فارسی فکر کنیم و جواب دهیم ممکن است اشتباه کنیم. وقتی به فارسی کسی بگوید “آنها اینجا زندگی نمی کنند، درسته؟” ما در جواب می گوییم: “نه، آنها اینجا زندگی می کنند.” اما در مثال انگلیسی دیدیم که جواب به جای no در واقع yes بود.

می پرسید چرا؟ چون…

جواب تگ همیشه باید با واقعیت شرایط مطابقت کند.

این نکته بسیار مهمی است و اگر آن را به خاطر بسپارید دیگر هیچ وقت موقع جواب دادن به سوالات تگ اشتباه نمی کنید. مطابق با واقعیت شرایط یعنی چی؟ مخاطب سوال می داند که آن ها در واقع اینجا زندگی می کنند پس بدون توجه به خود سوال باید بر اساس معلومات خود جواب دهد. حالا اگر براساس معلومات خود می دانست که آنها اینجا زندگی نمی کنند آن وقت جواب میشد: No, they don’t

به یک مثال دیگر دقت کنید. همه می دانند که برف سفید است. به سوال ها و جواب درست آن ها که در جدول آمده توجه کنید:

جواب درستtag question
.(Yes (it is?Snow is white, isn’t it
!Yes it is?Snow isn’t white, is it
!No it isn’t?Snow is black, isn’t it
.(No (it isn’t?Snow isn’t black, is it

نکته:

جواب دوتای اول مثل هم است (با آنکه سوال تگ در اولی مثبت و در دومی منفی است) چون براساس واقعیت شرایط و معلومات مخاطب، برف همیشه سفید است.

جواب دوتای بعدی هم مثل هم است (با آنکه سوال تگ در اولی مثبت و در دومی منفی است) چون براساس واقعیت شرایط و معلومات مخاطب، برف سیاه نیست.

دقت کنید که وقتی جواب شما مخالف سوالی است که پرسیده می شود باید با تحکم بیشتری جواب تان را ادا کنید که اینجا این تحکم با علامت تعجب نشان داده شده است.

موارد خاص در tag questions

قیدهای منفی

قیدهایی مثل neverrarelyseldomhardlybarely و scarcely  قیدهای منفی هستند. یعنی وقتی در جمله می آیند معنی جمله را منفی می کنند (اگرچه خود فعل به ظاهر مثبت است). چنین جمله هایی که قید منفی دارند مثل یک جمله منفی در نظر گرفته می شوند برای همین در سوال تگ هم باید از فعل کمکی مثبت استفاده کنیم.

سوال تگ مثبتجمله به ظاهر مثبت با قید منفی (پس جمله منفی)
?did he,He never came again
?can she,She can rarely come these days
?did you,You hardly ever came late
?do I,I barely know you
?would you,You would scarcely expect her to know that

آهنگ افت و خیز صدا Intonation

ما می توانیم معنای یک سوال تگ را با تغییر لحن مان (intonation) عوض کنیم. مثلا اگر سوال مان را با آهنگ خیزان (rising intonation) مطرح کنیم واقعا داریم سوال می پرسیم و انتظار داریم مخاطب سوال به ما جوابی بدهد. اما اگر سوال تگ را با آهنگ افتان (falling intonation) بپرسیم دیگر از حالت سوال واقعی خارج شده و ما انتظار جواب خاصی از مخاطب نداریم (بیشتر می خواهیم که با چیزی که گفتیم موافق باشد).

واقعا سوال است rising /
آهنگ سوال به سمت بالا
?do you,You don’t know where my wallet is
واقعا سوال نیست falling \
آهنگ سوال به سمت پایین
?isn’t it,It’s a beautiful view
Rising intonation آهنگ خیزان
Falling intonation آهنگ افتان

امری ها – Imperatives

بعضی وقت ها ما از سوالات تگ برای جملات امری (دستور یا درخواست به انجام کاری) استفاده می کنیم. در این موارد جمله ما هنوز نقش یک جمله امری را بازی می کند و منتظر جواب نیست. اگر به جای دستور بخواهیم درخواست کنیم از won’t استفاده می کنیم. برای دستور به انجام کاری دادن از can, can’t, will, would در سوال تگ استفاده می کنیم.

can, can’t, will, would, won’t

نکتهimperative + question tag
درخواست مودبانه?Take a seat, won’t you
بسیار دوستانه?Help me, can you
دوستانه (اما با کمی آزردگی)?Help me, can’t you
بسیار مودبانه?Close the door, would you
کمتر مودبانه.Do it now, will you
در امری منفی فقط از will استفاده می شود.Don’t forget, will you

تگ و جمله هردو مثبت یا هردو منفی

اگرچه ساختار کلی سوالات تگ مثبت-منفی یا منفی-مثبت است، گاهی وقت ها ممکن است با جملاتی رو به رو شوید که ساختار آن ها مثبت-مثبت یا منفی-منفی است. این مدل ساختار برای ابراز علاقه، تعجب، عصبانیت و احساساتی از این دست استفاده می شود و سوال واقعی نیست و منتظر جوابی هم از سمت مخاطب نیست.

مثال برای سوالات تگ مثبت-مثبت:

So you’re having a baby, are you? That’s wonderful!

She wants to marry him, does she? Some chance!

So you think that’s funny, do you? Think again.

سوالات تگ منفی-منفی معمولا با لحن نسبتا خشن و تهاجمی همراه هستند:

So you don’t like my looks, don’t you? (انگلیسی بریتانیایی)

پس تو از قیافه من خوشت نمیاد، ها؟

درخواست کمک یا اطلاعات

اغلب پیش میاد که برای درخواست کمک یا اطلاعات کسب کردن از tag question استفاده کنیم که در این موارد جمله ما به صورت منفی به کار میره. این مدلی درخواست کمک کردن خیلی دوستانه/مودبانه است.

مثلا به جای گفتن:

Where is the police station?

اگه بگیم:

You wouldn’t know where the police station is, would you?

سوالمان خیلی مودبانه تر است.

چندتا مثل دیگه برای درخواست کمک یا کسب اطلاعات به طور دوستانه تر و مودبانه تر:

You don’t know of any good jobs, do you?

You couldn’t help me with my homework, could you?

You haven’t got $10 to lend me, have you?

Tag Question در برخی موارد خاص

نکتهمثال
(aren’t I (not amn’t I?I am right, aren’t I
فعل کمکی have to با do/don’t سوالی و منفی میشود?You have to go, don’t you
فعل کمکی اول (have) در تگ می آید?have been answering, haven’t I

کلمات nothing یا nobody جمله را منفی می کنند پس سوال تگ مثبت است
Nothing came in the post, did it
let’s = let us?Let’s go, shall we
had better به فعل کمکی نیازی نداردHe‘d better do it, hadn’t he

تمرین

از بین گزینه های هر سوال تگ مناسب را انتخاب کنید:

1) He's still sleeping, __

You do go to school, __

3) Let's go for a walk, __

4) We won't be late, __

5) Nobody called, __

6) They will wash the car, __

7) We must lock the doors, __

8) I'm right, __

9) So you bought a car, __

10) You wouldn't like to invite my Dad, __

امیدوارم از آموزش گرامر پرسش تاییدی Tag Questions لذت برده باشید و نکات مفیدی یاد گرفته باشید. برای تمرین و یادگیری موضوعات دیگر گرامری می توانید از صفحه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی دیدن کنید. سوالات گرامری خود را نیز میتوانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در کوتاه ترین زمان به آن‌ها جواب دهیم.

اگه برای تمرین بیشتر به کمک و راهنمایی نیاز داشتی پیشنهاد می‌کنم تو دوره‌ی مکالمه زبان انگلیسی آکادمی ۲۴talk شرکت کنی. این دوره کاملا آنلاین و به صورت کلاس‌های چهارنفره برگزار میشه. دوره ی مکالمه زبان انگلیسی ۲۴talk سطح بندی داره و تمرکزش روی مکالمه است و بهت کمک میکنه تا در کوتاه ترین زمان انگلیسی رو طبیعی و روان صحبت کنی و بتونی با انگلیسی زبان‌ها راحت ارتباط بگیری!

 آکادمی ۲۴talkهمچنین دوره ی آموزش زبان انگلیسی با پادکست و داستان “پادکستوری” رو طراحی کرده تا یادگیری زبان انگلیسی رو مناسب با نیاز و سطح زبان آموز به یه فرایند بسیار مفرح، موثر، سریع و کم هزینه تبدیل کنه. همین الان می تونی با ثبت نام در دوره ی آموزش زبان انگلیسی با پادکست و داستان اولین و مهم ترین قدم رو برای یادگیری زبان انگلیسی برداری. وقت رو از دست نده!