از حرف تعریف The وقتی استفاده می‌کنیم که مشخص است درباره چه شخصی یا چه چیزی حرف می‌زنیم

The light, the floor, the book

? Can you turn on the light

 می‌تونی چراغ رو روشن کنی؟

light

The job is very hard

این خیلی شغل سختیه

به همین صورت می‌توان گفت :

I have to go to the bank

باید برم بانک

bank

We have to see the doctor

باید دکتر رو ببینیم

وقتی از چیزی فقط یکی وجود  دارد از the استفاده می‌کنیم

The internet has changed our lives

اینترنت زندگی ما را عوض کرده است

اینترنت

The Sun is too bright

آفتاب خیلی شدید است

The Earth orbits around the Sun

زمین دور خورشید می‌چرخد

The Earth orbits around the Sun

برای اشاره به گروه خاصی از اسامی از the  استفاده می‌شود

.The bicycle is an excellent means of transport

دوچرخه وسیله بی نظیری برای حمل و نقل است

The dollar is the currency of the United States

دلار واحد پول ایالت متحده امریکا است

به همین صورت برای اشاره به آلات موسیقی از the   استفاده می‌کنیم

حرف تعریف The

.The piano is my favorite instrument

پیانو ساز مورد علاقه من است

? Can you play the guitar

می‌تونی گیتار بزنی؟

قبل از صفات برای اشاره به گروه خاصی از اسامی حرف تعریف The  استفاده می‌شود

the young         the old       the elderly       the rich      the poor    the homeless   the sick