قید ها و استفاده از آنها

 adverb ها (قید ها) یکی از ۴ دسته ی اصلی کلمات در زبان انگلیسی هستند.

ما هنگامی از آنها استفاده میکنیم که بخواهیم اطلاعاتی راجب یک فعل، صفت، قیدی دیگر، یک جمله کامل و یا جزِیی از آن، و یا در مواقع غیر معمول، راجب یک عبارت اسمی.

Quickly! We’re late.

زود باشین! دیرمون شده!

Can you move it carefully, please? It’s fragile.

میشه لطفا با دقت حملش کنی؟ شکستنی هست.

قید ها و استفاده از آنها

She skates really well.

خیلی خوب اسکیت بازی می کنه.

Come over here.

بیا اینجا.

I actually don’t know her.

راستش، اونو نمیشناسم.

I haven’t seen him recently.

اخیرا ندیدمش.

The bathroom is upstairs on your right.

سرویس بهداشتی طبقه بالا سمت راسته.

Don’t drive so fast.

اینقدر سریع رانندگی نکن.

قید ها و استفاده از آنها

Time:

زمان

Syndra lived in Germany for a year.

سیندرا یک سال آلمان زندگی کرد.

I’m going to the dentist tomorrow.

فردا دارم میرم دندانپزشکی.

She wakes up early every morning.

هر روز صبح زود از خواب بیدار میشه.

Manner:

حالت

You should drive carefully.

باید با احتیاط رانندگی کنی.

The students measured the volume of the chemicals accurately.

دانش آموزان حجم مواد شیمیایی رو با دقت اندازه گیری کرند.

She walks gracefully.

با لطافت راه میره.

Place:

مکان

You are not allowed to go there.

اجازه نداری بری اونجا.

They built a huge toy factory nearby.

یک کارخانه بزرگ عروسک این نزدیکیا ساختند.

Heisenberg looked away from the dead body.

هایزنبرگ نگاهشو از سمت کودک فوت شده برگردوند.

Degree:

درجه

You didn’t try hard enough.

به اندازه کافی سخت تلاش نکردی.

The temperature of the room was extremely high.

دمای اتاق به شدت بالا بود.

It’s really cold, isn’t it?

واقعا سرده، اینطور نیست؟

Frequency:

فرکانس

I’m often forgetful.

اغلب اوقات فراموش کار هستم.

قید ها و استفاده از آنها

مثال های بیشتر را می‌توانید در اینجا ببینید

آموزش آنلاین زبان انگلیسی با مجرب ترین اساتید به صورت خصوصی و نیمه خصوصی، برای اطلاع بیشتر اینجارو کلیک کنید.