قید های زبان Still, Yet, Already, Any more, Any Longer, No longer همچنین کاربرد های آن در زبان انگلیسی در داشتن موقعیت و یا تغییر کردن موقعیت