در این قسمت قصد داریم که در مورد صفات همراه با To صحبت کنیم. ۴ نوع ساختار را برای شما بیان میکنیم که یکی از ان ها ساختاری برای بیان نظر در مورد کاری که ….