پادکست BBC شماره ۲۸۷ – Can science fiction save the world

اموزش زبان انگلیسی

پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۴۶ – Why did Singapore ban gum

پادکست BBC شماره ۲۴۶ سلام با دویست و چهل و شیشمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. آیا آدامس می جوید و با اتمام کار با آن چه می کنید؟ به بحث راب و فین در مورد تاریخ و خصوصیات شیمیایی آدامس و دلیل قدغن کردن آدامس در سنگاپور، گوش دهید و در حالی که توضیح برخی از واژگان مرتبط را می بینید. در زیر کلمات کلیدی که باید با آن‌ها آشنا شوید برایتان توضیح داده…

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۳۷ -Saving China’s elephants

پادکست BBC شماره ۲۳۷ سلام با دویست و سی و هفتمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۳۶ – Life without music

پادکست BBC شماره ۲۳۶ سلام با دویست و سی و ششمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۳۵ -The story behind coffee

پادکست BBC شماره ۲۳۵ سلام با دویست و سی و پنجمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۳۴ – The sun

پادکست BBC شماره ۲۳۴ سلام با دویست و سی و چهارمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۳۳ – The three-parent baby

پادکست BBC شماره ۲۳۳ سلام با دویست و سی و سومین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۳۲ – A threat to London’s artwork

پادکست BBC شماره ۲۳۲ سلام با دویست و سی و دومین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۳۰ – The two sides of Churchill

پادکست BBC شماره ۲۳۰ سلام با دویست و سی امین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند از…

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۲۹ – Poverty in a rich world

پادکست BBC شماره ۲۲۹ سلام با دویست و بیست و نهمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۲۸ – The cost of life-saving vaccines

پادکست BBC شماره ۲۲۸ سلام با دویست و بیست و هشتمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست BBC شماره ۲۲۷ – Do you fear Artificial Intelligence

پادکست BBC شماره ۲۲۷ سلام با دویست و بیست و هفتمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. استیون هاکینگ معتقد بود که ساخت دستگاه هایی که قابلیت تفکر دارند میتواند نسل بشر را با خطر روبه رو کند. در این برنامه راب و نیل درباره این موضوع حرف میزنند. در زیر کلمات کلیدی که باید با آن‌ها آشنا شوید برایتان توضیح داده شده‌اند: you’ll need all your wits about you : you will have to think…

0
بیشتر بخوانید