اسامی قابل شمارش اسم هایی هستند, که میتوان آنها را به طریقی شمرد و میتوانند به صورت مفرد یا جمع ظاهر شوند.

برای تبدیل آنها به شکل جمع به آخر آنها es   یا     اضافه می کنیم  

مثال:

Apple                                     Apples

اسامی قابل شمارش

Oranges                                 Oranges     

Map                                        Maps        

                                 Books                                      Books   

لیست اسامی رایج:

 • chair
 • student
 • cup
 • coin
 • dollar
 • person
 • dog
 • cat
 • shop
 • horse
 • country
 • table
one dogtwo dogs
one horsetwo horses
one mantwo men
one ideatwo ideas
one shoptwo shops

   

پیش از اسامی قابل‌شمارش مفرد، عبارت‌های the/a/an استفاده می‌شود

مثال:

 A book       A banana      An apple     An Orange

The book        The banana   The apple      The orange 

اسامی غیر قابل شمارش

اسامی غیر قابل شمارش: اسم های غیر قابل شمارش اسم هایی هستند که نمیتوان آنها را شمرد و معمولا شکل جمع یا مفرد آنها یکی هستند

اسامی قابل شمارش

مثال:

Milk    Sugar     water

                a cup of                              a glass of

                  a piece of                        three cops of

               two glasses of                          one peace of

A grain of rice

A packet of pasta

A piece of news

پیش از اسامی غیر قابل ‌شمارش فقط عبارت‌ The   استفاده می‌شود

برای اسامی غیر قابل شمارش a   یا  an به کار برده نمی شود و آنها را نمیتوان  با اعداد شمرد اما میتوان واحد های شمارش دیگری مثل a bowl, a packet, a loaf, a carton, a cup,..  استفاده کرد

مثال:

A bowl of soup

A packet of milk      

A loaf of bread         

A carton of eggs       

استثنا: بعضی از اسامی   بنا به نوع استفاده هم غیر قابل شمارش و هم قابل شمارش هستند.

مثال:

Ice cream   coffee

اسامی قابل شمارش

I would like an ice cream

I would like some ice cream

I like coffee

I had three coffees todayl

برای دیدن دوره های آموزش ۲۴talk به صورت حرفه ای اینجا کلیک کنید.

برای دیدن مثال های دیگر اینجا کلیک کنید.