مقاله مقایسه در زبان انگلیسی قسمت ۳ درباره ساختار not as…as و less than و استفاده از مفعول بعد از than , as صحبت می‌کند.

اگر مقاله مقایسه در زبان انگلیسی قسمت ۲ را مطالعه نکردید پیشنهاد میکنم مطالعه کنید .

 مقایسه در زبان انگلیسی|Comparison3
  • برای توضیح مقایسه در زبان انگلیسی ابتدا به مثال زیر توجه کنید:

Sarah, joe and David are all very rich. Sarah has $20 million, Joe has $15 million. and David has $10 million. So:

سارا، جو و دیوید هر سه خیلی پولدار هستند. سارا ۲۰ میلیون، جو ۱۵ میلیون و دیوید ۱۰ میلیون پول دارد

Joe is rich.

جو پولدار است.

He is richer than David.

او پولدار تر از دیویداست.

But he isn’t as rich as Sarah.

اما به اندازه سارا پولدار نیست.

(= Sarah is richer than he is)

  • در ادامه مثال های بیشتری از ساختار( not as …as) ارائه می شود:

مثال:

jack isn’t as old as he looks. (= he looks older than he is)

جک به اندازه سنش مسن به نظر نمی رسد.

The town centre wasn’t as crowded as usual. (=it is usually more crowded)

مرکز شهر به اندازه همیشه شلوغ نبود.

Lisa didn’t do as well in the exam as she had hoped. (=she had hoped to do better)

لیزا به اندازه ای که انتظار داشت در امتحان خوب عمل نکرد.

I don’t know as many people as you do. (=you know more people than me)

تعداد آدم هایی که من می شناسم به اندازه تعداد آدم هایی که تو می شناسی نیست.

ساختار دیگری که برای مقایسه در زبان انگلیسی به کار می رود و مشابه ساختار بالا است  ساختار زیر است:

less than

 مقایسه در زبان انگلیسی|Comparison3

مثال:

I spent Less money than you. (= I didn’t spend as much money as you)

من کمتر از تو پول خرج کردم.

The city centre wasLess crowdedthan usual. (=it wasn’t as crowded as usual)

مرکز شهر از همیشه خلوت تر بود.

I play tennis Less than I used to. (=I don’t play as much as I used to)

نسبت به گذشته کمتر تنیس بازی می کنم.

  • همچنین می توانیم در جملات مثبت و سوالی از ساختار as … as استفاده کنیم. نکته ای که وجود دارد این است که نمی توانیم در این جملات و سوالات از ساختار قبلی ( not so … as) استفاده کنیم.

مثال:

I’m sorry I’m late. I got here as fast as I could.

ببخشید دیر کردم. سعی کردنم هرچه سریع تر خودم رو برسونم.

There’s plenty of food. You can have as much as you want.

غذا زیاد است. می توانی هر چقدر که میخواهی بخوری.

Can you send me the information as soon as possible, please?

میشه لطفا هر چه سریعتر اطلاعات را به من برسونی؟

  • ساختارهای مشابه دیگری که برای مقایسه به کار می رود ساختارهای زیر است:     

twice as ... as, three times as … as

مقایسه در زبان انگلیسی ۳

مثال:

Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.

بنزین نسبت به چند سال گذشته به اندازه دوبرابر گران تر است.

Their house is about three times as big as ours.

اندازه خانه آن ها سه برابر خانه ما است.( از خانه ما سه برابر بزرگتر است.)*

  • پس از حرف اضافه than و یا as در ساختار های مقایسه ای می توانیم از ضمایر مفعولی((than me و یا فاعل به علاوه ی فعل than I am.))استفاده کنیم:

مثال:

You’re taller than me. or You’re taller than I am.

تو از من قد بلندتر هستی.

He’s not as clever as her.

or He’s not as clever as she is.

او به اندازه اون دختر باهوش نیس.

نظرتون درباره مقاله مقایسه در زبان انگلیسی قسمت ۳ را در قسمت دیدگاه بنویسید.

قسمت ۱و۲ مقایسه در زبان انگلیسی همچنین دوره های زبان انگلیسی به صورت آنلاین با جدید ترین متد‌های روز دنیا در اینجا.

مثال های بیشتر در اینجا

موفق باشید