پادکست British Council سطح B1 شماره ۱ : A phone call from a customer

با اولین قسمت از پادکست British Council سطح B1 (پایه intermediate) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت intermediate ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات ستون سمت چپ را به معنی آن ها در ستون راست وصل کن: (جواب تمرین در انتهای صفحه)

معانی Definitionلغات Vocabulary
a. proof that a delivery has been made
b. the conditions of when a customer should make payment
c. when more time is allowed for something
d. an official or organisational rule
e. a document which shows how much a customer has to pay, for what and by when
f. when something doesn’t follow the usual rule
g. to show someone you are grateful for something they have done
h. the timing and amount of money coming in and going out of a company
an exception
payment terms
an invoice
an extension
delivery confirmation
cash flow
a regulation
to appreciate

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت قراره به مکالمه تلفنی یک مشتری گوش بدی. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Intermediate: A phone call from a customer

پادکست British Council سطح B1 شماره 1

متن پادکست:

Junko: Hello, Junko Mori speaking. How can I help you?

Andrea: Hi, Junko, it’s Andrea here from Red Band. I’m calling about our latest order.

Junko: Everything arrived OK, right? We got the delivery confirmation at our end.

Andrea: Yes, everything’s fine with the order. I’m calling about the invoice and the payment terms. I need a favour.

Junko: A favour? What do you need?

Andrea: This is a little, er … difficult, but I need an extension on the payment terms. I know they’re usually 30 days, but we’re having some cash flow problems. You’d really be helping us out if you could extend it to 60 days.

Junko: I’m not sure if I can do that, Andrea. We’ve got regulations at our end, and also have to manage our own cash flow.

Andrea: I promise this won’t become the norm, Junko. Actually, I also want to place another new order. The same size order as last time. It’s for an important customer and they pay on delivery.

Junko: I see. So your cash flow problem will be solved after this new order is delivered.

Andrea: Exactly.

Junko: That sounds good. Hold on, Andrea. Let me see what I can do. Yes, I think we can make an exception this time.

Andrea: That’s great, Junko. I appreciate your help.

Junko: And we appreciate your business, Andrea. It works both ways.

Andrea: Thanks again, Junko. Can you send me a quick email confirmation of the payment terms extension?

Junko: Sure, no problem. We’re happy to help you.

Andrea: Great. And I’ll email you the new order.

Junko: Thanks. I’ll keep an eye out for it. Talk to you soon.

Andrea: You too. Goodbye.

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

جملات زیر درست (True) است یا نادرست (False) ؟

۱) The delivery hasn’t arrived yet.

۲) Andrea is having cash flow issues and needs a payment extension.

۳) Andrea usually asks for an extension of the payment terms.

۴) Andrea has a new order to place, even bigger than the last one.

۵) Junko can extend the payment terms on the last order to 60 days.

۶) Junko will send Andrea an email confirmation.

تسک ۲

کلمات داخل پرانتز را در گروه مناسب قرار بده:

(Let me see what I can do. , I promise this won’t become the norm. , I’m happy to help you. , I’m not sure if I can do that. , You’ll really be helping us. , I appreciate your help. , I need a favour., I think we can make an exception this time. )

فروشنده میگه :The supplier says مشتری میگه :The customer says

جواب ها

۱) f

۲) b

۳) e

۴) c

۵) a

۶) h

۷) d

۸) g

تسک ۱

۱) False

۲) True

۳) False

۴) False

۵) True

۶) True

تسک ۲

The customer says:

۱٫ You’ll really be helping us.

۲٫ I need a favour.

۳٫ I promise this won’t become the norm.

۴٫ I appreciate your help.

The supplier says:

۱٫ Let me see what I can do.

۲٫ I’m happy to help you.

۳٫ I’m not sure if I can do that.

۴٫ I think we can make an exception this time.

امیدوارم از پادکست British Council سطح B1 شماره ۱ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.