پادکست British Council سطح A1 شماره ۵: Finding the library

با پنجمین قسمت از پادکست British Council سطح A1 (پایه – Beginner) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Beginner ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات سمت چپ را به معنی آن ها در سمت راست وصل کن : (جواب تمرین در انتهای صفحه)

معنیکلمات
a. a place where people can use or borrow books, newspapers,
CDs, etc
registration
b. something you wear over ears to listen to musica library
c. the process of writing down students’ information at start of
the academic year
a lecture
d. a big room with many seats where students listen to
teachers
headphones
e. a room or building where people workan office
f. a talk to teach many people about a subjecta lecture theatre

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت یک دانش آموز از دانش آموز دیگه آدرس کتابخونه رو میپرسه. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Beginner: Finding the library

پادکست British Council سطح A1 شماره 5

متن پادکست:

Student: Hi. Excuse me.
Student B: Yes?
Student: Where’s the library?
Student B: The library? It’s next to the registration office.
Student: Ah … sorry, I’m new. Where’s the registration office?
Student B: No problem. See the big building over there?
Student: Yes.
Student B: OK, so that’s the lecture theatre. Next to that, on the right, is the registration
office. And next to that is the library.
Student: I see. Thanks!
……………………………………………………………………………………………
Student: Hello?
Librarian: Hello.
Student: Is this the library?
Librarian: Yes, it is. Quiet, please.
Student: Oh, sorry. Thank you.
Librarian: Can I help you?
Student: Er, yes, please. I want to borrow some books. What do I need?
Librarian: You need a library card. Here’s the application form. You can take up to six books
maximum today.
Student: OK. Six books.
Librarian: Yes. You have two weeks to read the books. Then you bring them back.
Student: And if I’m late?
Librarian: For every day you are late there is a fee of fifty pence.
Student: OK, 50p a day. Anything else?
Librarian: Mobile phones must be switched off in the library. You can bring your laptop, but
please use headphones to watch videos or listen to music.
Student: OK, great.
Librarian: And you can’t bring food or drink.
Student: No food, no drink. And …?
Librarian: And please speak quietly! People are working here.
Student: Oh! Oh, OK. Thank you.
Librarian: You’re welcome.

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

جملات زیر را به ترتیبی که در پادکست می شنوی مرتب کن.

۱)The librarian gives the student an application form.
2)The student asks someone for directions.
3)The student asks to borrow some books
4)The librarian explains the rules

تسک ۲

جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز کامل کن.

( fifty, off, office, card, quietly, food, six, two, lecture)

۱) The big building is the ……………………………… theatre.
2)The library is next to the registration ……………………………… .
۳)You need a library ……………………………… if you want to borrow books.
4)You can take out ……………………………… books.
5) You can keep library books for ……………………………… weeks.
6) For every late day, you have to pay ……………………………… pence.
7)Mobile phones must be switched …………………… and you cannot have ………or drink
8)Please speak ……………………………… in the library

جواب ها

  1. c
  2. a
  3. f
  4. b
  5. e
  6. d

تسک ۱

۱)The student asks someone for directions

۲)The student asks to borrow some books

۳)The librarian gives the student an application form.

۴)The librarian explains the rules.

تسک ۲

۱)lecture
2)office
3)card
4)six
5)two
6)fifty
7)off | food
8)quietly

امیدوارم از پادکست British Council سطح A1 شماره ۵ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.