A Communicative Grammar of English-Third Edition

دانلود کتاب A Communicative Grammar of English-Third Edition : این کتاب مدتهاست که به عنوان گرامر نوآورانه و قابل اعتماد که در توضیحات آن واضح است. این ویرایش سوم به طور کامل اصلاح و طراحی مجدد شده و کمک به روز و در دسترس برای معلمان ، زبان آموزان پیشرفته و دانشجویان کارشناسی ارشد انگلیسی می باشد. بخش اول به نحوه تغییر گرامر انگلیسی در انواع مختلف انگلیسی مانند “رسمی” و “غیر رسمی” ، “گفتاری” و “نوشتاری” نگاه می کند. قسمت دوم به جای استفاده از ساختار گرامری بیشتر بر کاربردهای دستور زبان متمرکز است و قسمت سوم راهنمایی دستی الفبایی برای دستور زبان انگلیسی را ارائه می دهد.

بخش اول این کتاب راهنمای استفاده از این کتاب

بخش دوم گرامرهای در حال استفاده :
بخش A :مفاهیم
بخشB : اطلاعات، واقعیات، اعتقادات
بخش C : روحیه، احساسات، نگرش
بخش D :معانی در گفتمان

بخش سوم این کتاب A-Z گرامر انگلیسی

دانلود کتاب A Communicative Grammar of English-Third Edition

برای دسترسی به گنجینه‌ای از کتاب‌های الکترونیکی زبان انگلیسی به صفحه کتاب مرکز آموزش رایگان آکادمی ۲۴talk مراجعه کنید.