در برنامه ی گرامر در ۶ دقیقه:present perfect continuous با نکات گرامری مربوط به آن درانگلیسی آشنا می شوید و به سوالات مربوط به این موضوع گرامری جواب میدهید