در برنامه مکالمه انگلیسی در محل کار: درخواست کمک با چند اصطلاح کاربردی برای چگونه درخواست کردن مودبانه از دیگران آشنا میشی.