در این مقاله می‌خواهیم کاربرد عبارت های who،that،which را برای شما بیان کنیم .وقتی که کلمات who/that/which فاعل هستند الزاما باید از آن ها استفاده کنیم