در این مقاله می خواهیم کاربردهای For و During و While را برای شما بیان کنیم برای بیان مدت زمان انجام کاری عبارت For قبل از یک بازه زمانی به کار برده می شود