قید زمان در انگلیسی | در این مقاله کاربرد‌های قیود زمان ( By, Until, By the time ) به همراه مثال‌های متنوع برای شما گفته شده است.