قید ها و استفاده از آنها در انگلیسی، هنگامی که می‌خواهیم اطلاعاتی راجب یک فعل، صفت، قیدی دیگر، یک جمله کامل و یا… از آنها استفاده می‌کنیم