انواع عبارت موصولی بخش دوم ( Relative Clause) | استفاده از حرف اضافه و کاربردهای which و استفاده از all of/most of با whom/which در این قسمت بررسی شده.