این مقاله به ۵ مانع اساسی که در عدم موفقیت شما در یادگیری زبان نقش مهمی دارد و بسیاری از زبان آموزان به آن بی توجه هستند می‌پردازد.