دانلود کتاب Tactics for Listening Developing : تمام مباحث روزمره زبان انگلیسی را پوشش می دهد. همچنین باعث تقویت همزمان مهارت شنیداری و گفتاری زبان آموز است