اگر میخواید تشکر کردن به انگلیسی در شرایط مختلف رو بدونین اینجا جمله های کاربردی که بتونین در هر شرایطی از کسی تشکر کنین رو براتون آوردیم.