ترتیب قرار گرفتن کلمات در زبان فارسی و انگلیسی متفاوت است.
ترتیب کلمات در زبان انگلیسی | در دو
بخش این موضوع را بررسی می‌کنیم. فعل + مفعول |‌ زمان و مکان