در این مطلب قراره به آموزش گرامر افعال کمکی Auxiliary Verbs بپردازیم. افعال کمکی که در انگلیسی به آن ها Auxiliary (یا helping) می گویند شامل افعال bedohavewill می شوند که بعد از آن ها فعل اصلی جمله می آید تا جمله را منفی، سوالی، مجهول کند یا در زمان های خاصی صرف کند.

فعل be

فعل be هم می تواند فعل اصلی جمله باشد هم به عنوان فعل کمکی به کار رود. به عنوان فعل کمکی، از آن برای برخی زمان ها و ساختن جملات مجهول استفاده می کنیم. دقت کنید که فعل be جزو افعال بی قاعده است.

am, he/she/it is, we/you/they areحال ساده
I/he/she/it was, we/you/they wereگذشته ساده
beenاسم مفعول
.He is playing footballحال استمراری
.He was playing footballگذشته استمراری
.He has been playing footballحال کامل استمراری
.He had been playing footballگذشته کامل استمراری
.The house is/was builtمجهول حال/گذشته ساده
.The house has/had been builtمجهول جال/گذشته کامل
.The house will be builtمجهول آینده ساده

گتفیم که فعل be می تواند فعل اصلی هم باشد. در این صورت فعل دیگری همراهش نیست. اگر فعل be به صورت فعل اصلی در جمله به کار رفته باشد، برای منفی یا سوالی کردن آن جمله به فعل کمکی نیازی نداریم بلکه از همان خود فعل be استفاده می کنیم.

جمله مثبت:They are fifteen years old.

جمله منفی: They are not fifteen years old.

جمله سوالی: Are they fifteen years old?

فعل have

فعل have هم مانند be می تواند هم فعل اصلی (به معنی داشتن) باشد هم فعل کمکی. به عنوان فعلی کمکی، ما از have برای بعضی زمان ها و در ساختار جملات مجهول استفاده می کنیم. دقت کنید که فعل have جزو افعال بی قاعده است.

.He has played footballحال کامل
.He had played footballگذشته کامل
.He has been playing footballحال کامل استمراری
.He had been playing footballگذشته کامل استمراری
.The house has/had been builtمجهول جال/گذشته کامل

حال ساده:I/we/you/they have, he/she/it has

گذشته ساده: I/he/she/it/we/you/they had

شکل سوم فعل :had

فعل have به عنوان فعل اصلی در جملات مثبت

فعل have به عنوان فعل اصلی به معنی “داشتن” است. در انگلیسی بریتانیایی معمولا have را به صورت have got به کار می بریم اما در انگلیسی آمریکایی have به تنهایی در معنی “داشتن” به کار می رود.

have a car.

have got a car.

فعل have به عنوان فعل اصلی در جملات منفی و سوالی

وقتی have به عنوان فعل اصلی در جمله به کار رود برای منفی کردن یا سوالی کردن آن باید از فعل کمکی do استفاده کنیم. اما اگر have got بود (که در انگلیسی بریتانیایی استفاده می شود) در اینجا خود have نقش فعل کمکی را دارد (برای فعل اصلی got) و برای منفی یا سوالی کردن به فعل کمکی دیگری نیاز نیست.

به عنوان فعل اصلی have:do not have a car. / Do I have a car?

به عنوان فعل کمکی have: I have not got a car. / Have I got a car?

فعل will

فعل will همیشه یک فعل کمکی است و از آن برای ساخت زمان آینده استفاده می کنیم.

آینده ساده: He will not play football.

آینده کامل: He will have played football.

فعل کمکی will برای تمام ضمایر بدون تغییر به کار می رود. حالت کوتاه شده آن در فرم منفی won’t است.

فعل do

فعل do هم مانند فعل be و have می تواند هم فعل اصلی (به معنی انجام دادن) باشد هم فعل کمکی. به عنوان فعلی کمکی، ما از do برای منفی کردن و سوالی کردن اکثر افعال زبان انگلیسی در زبان حال و گذشته ساده استفاده می کنیم (به جز be، have got، will و افعال modal).

دقت کنید که فعل do جزو افعال بی قاعده است:

حال ساده: I/we/you/they do, he/she/it does

گذشته ساده: I/he/she/it/we/you/they did

فعل کمکی do در جملات منفی

حال ساده:He does not play football.

گذشته ساده:He did not play football.

فعل کمکی do در جملات سوالی

حال ساده:Does he play football?

گذشته ساده: Did he play football?

فعل do به عنوان فعل اصلی

اگر فعل do به عنوان فعل اصلی در جمله به کار رفته باشد آن وقت برای سوالی یا منفی کردن جمله به یک do دیگر برای استفاده در نقش فعل کمکی نیاز داریم.

جمله مثبت: She does her homework every day.

جمله منفی: She doesn’t do her homework every day.

سوالی: Does she do her homework every day?

جملاتی بدون استفاده از فعل کمکی do

در موارد زیر از فعل کمکی do برای سوالی یا منفی کردن فعل اصلی استفاده نمی شود:

فعل اصلی be:

am not angry. / Are you okay?

وجود افعال کمکی دیگر مثل have/be/will:

They are not sleeping. / Have you heard that?

جملاتی که فعل modal دارند (can, may, must, need, ought to, shall, should)

We need not wait. / Can you repeat that, please?

سوالاتی که فاعل جمله را مورد سوال قرار می دهند:

Who sings that song?

تمرین

از بین افعال کمکی که در این مطلب خواندیم انتخاب کنید کدامیک باید در جمله های زیر قرار بگیرد.

۱) Wait, we (are/have/do/will) help you.

۲) He  (is/has/does/will) watching TV right now.

۳) I  (am/have/do/will) not want to dance now.

 4) (Are/Have/Do/Will) you got a car?

۵) This sculpture (was/has/did/will) made by a famous artist.

۶) I (’m not/haven’t/don’t/won’t) be here tomorrow.

۷) She ( is/has/did/will) asked you a question.

۸) When  (were/had/did/will) you come home last night?

۹) The kids  (are/have/do/will)  (been/had/done) playing in the garden all day.

جواب ها

۱) Wait, we will help you.

۲) He is watching TV right now.

۳) I do not want to dance now.

۴) Have you got a car?

۵) This sculpture was made by a famous artist.

۶) I won’t be here tomorrow.

۷) She has asked you a question.

۸) When did you come home last night?

۹) The kids have been playing in the garden all day.

امیدوارم از آموزش گرامر افعال کمکی Auxiliary Verbs لذت برده باشید و نکات مفیدی یاد گرفته باشید. برای تمرین و یادگیری موضوعات دیگر گرامری می توانید از صفحه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی دیدن کنید. سوالات گرامری خود را نیز میتوانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در کوتاه ترین زمان به آن‌ها جواب دهیم.