افعال بی قاعده – Irregular Verbs

آموزش گرامر زبان انگلیسی

افعال بی قاعده - Irregular Verbs

افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و سوم آنها ed نمی‌گیرد. در واقع شکل گذشته و شکل سوم آنها در بیشتر مواقع با فعل اصلی تفاوت دارد. به همین دلیل به آنها افعال بی قاعده میگوییم. این افعال از هیچ قاعده‌ای پیروی نمیکنند و باید آن‌ها را حفظ کرد.

enemad-logo