در برنامه ی گرامر در ۶ دقیقه:likeبه عنوان فعل وحرف اضافه با نکات گرامری مربوط به آن در انگلیسی آشنا می شوید و به سوالات مربوط به این موضوع گرامری جواب میدهید