حرف ربط در حقیقت کلمات و عباراتی هستند که به ما قابلیت بیان کردن مفاهیم متضاد را در سطح جمله و شبه جمله می دهند.برای به دست امدن نتیجه ای خلاف انتظار.