برای تو که معلم زبان انگلیسی هستی یا قصد داری تازه شروه کنی، این مهمه که بدونی مهمترین ویژگی بهترین استاد زبان چیه.