افعال انگلیسی با حروف‌ اضافه قسمت‌سوم هم نشینی حروف اضافه Of , About با افعال را به همراه مثال‌های متنوع و کاربردی بررسی می‌کند.