ترتیب قید‌ها در انگلیسی، به همراه افعال مختلف، قبل یا بعد از آن‌ها استفاده می‌شوند.در این مقاله به کمک مثال های متنوع به بررسی جایگاه آنها در جمله میپردازیم