گذشته ساده چیست ؟ برای صحبت در مورد کارهایی که در گذشته انجام شده اند و تمام شده اند از گذشته ساده استفاده می کنیم. در این ساختار باید فعل ها را تغییر بدیم.