کدام یک از کشورهای جهان به زبان انگلیسی صحبت می کنند ؟ آیا همه کشورهایی انگلیسی زبان در قاره آمریکا هستند؟کدام کشورها در اروپا به زبان انگلیسی صحبت می کنند