کاربرد‌های By | در بسیاری از جملات، عبارت By برای بیان این‌که چگونه کاری را به انجام رسانده‌ایم مورد استفاده قرار می‌گیرد.