اگر میخواید معذرت خواهی کردن به انگلیسی رو بدونین اینجا جمله های کاربردی که بتونین در هر شرایطی از کسی عذرخواهی کنین رو براتون آوردیم.