کاربردهای As در این مقاله به موضوع برای ساختاری میرویم به واسطه آن دو عبارت برای دو اتفاق و دو پیش آمد را می‌سازند