جملات وصفی با ing در زبان انگلیسی به جملاتی گفته می شود که نقش و کار آنها توصیف کردن یک اسم و دادن اطلاعات بیشتر در باره ی آن اسم است؛