جملات وصفی

جملات وصفی با ing

A. جمله واره ها اجزای تشکیل دهنده جملات هستند. هر جمله ممکن است از یک یا چند جمله واره تشکیل شده باشد. جمله واره های ing دار هم یکی از انواع عبارت های تشکیل دهنده جملات هستند:

 ing clauses (Feeling tired, I went to bed early.)

به مثال زیر توجه کنید:

Jim hurt his arm (main clause) playing tennis. (~ing clause)

جیم به بازوش آسیب رسوند وقتی که داشت تنیس بازی میکرد.

 tired

Feeling tired,(~ing clause) I went to bed early.(main clause)

چون خسته بودم زود خوابیدم.

جمله واره اصلی (main clause ) قسمتی از جمله است که به تنهایی معنی رو میرسونه و جمله واره ing فقط اطلاعات اضافی ایی رو بهش اضافه میکنه. مثلا در جمله دوم اگر قسمت feeling tired رو حذف کنیم باقی جمله باز هم معتا دار و درست خواهد بود.

پس هدف جمله واره ها بیان اطلاعات تکمیلی در مورد قسمت اضلی جمله است.

دقت داشته باشید وقتی که جمله واره ing در اول جمله میاد، باید حتما بعدش از کاما استفاده کنیم. ( مثال دوم، feeling tired )

. B وقتی که دو فعل همزمان با هم رخ می دهند معمولا می توان از جمله واره های ing استفاده کرد و جمله واره اصلی در اول جمله قرار خواهد گرفت. به مثال ها توجه کنید:

I’ve just seen Carol. She’s in the bar having a drink. (= she is in the bar and she is having a drink)

جین را به تازگی دیده ام. تو بار نشسته و داره نوشیدنی می خوره.

A man ran out of the house shouting. (= he ran out of the house and he was shouting)

مردی در حالی که داشت فریاد میزد از خونه بیرون دوید.

Do something! Don’t just stand there doing nothing!

کاری بکن! همینجوری بیکار اونجا واینسا.

جملات وصفی با ing

وقتی هم که فعلی در حین انجام کاری دیگر رخ بده بازهم می تونیم از جمله واره های ing استفاده کنیم و قسمت ing دار برای فعلی استفاده میشه که طولش بیشتر بوده:

Jim hurt his arm playing tennis. (= while he was playing)

جیم وقتی که داشت تنیس بازی میکرد به بازوش آ سیب رسوند.

جملات وصفی

Did you cut yourself shaving? (= while you were shaving)

وقتی داشتی اصلاح میکردی صورتت رو بریدی؟

بعد از کلمات while و when هم می توان از جمله واره های ing دار استفاده کرد:

Be careful when crossing the road. (= when you are crossing)

وقتی از خیابون رد میشی مواظب باش.

. C وقتی فعلی قبل از فعل دیگر رخ داده باشد از ساختار having done برای فعل اول استفاده میکنیم:

جملات وصفی

Having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner.

بعد ار اینکه هتل پیدا کردیم، دنبال جایی بودیم واسه غذا خردن.

Having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner.

کارش رو که تموم کرد، رفت خونه.

در جملات بالا می توان از ing هم استفاده کرد:

After finishing her work, she went home.

بعد از اینکه کارش تموم شد، رفت خونه.

اگر فعلی که انجامش زیاد طول نکشیده بعد از فعل دیگری اتفاق بیفته می تونیم به جای having done از شکل ساده ing استفاده کنیم:

Taking a key out of his pocket, he opened the door.

کلید رو از جیبش در آورد و درب رو باز کرد.

می تونیم از جمله واره های ing برای بیان علت پیشامد یا اتفاقی استفاده کرد و جمله واره ing در اول جمله قرار خواهد گرفت:

Being unemployed, he hasn’t got much money. (= because he is unemployed)

چون بیکاره، پول زیادی نداره.

Having already seen the film twice, I didn’t want to go to the cinema. (= because I had already seen it twice)

چون فیلم رو دو بار دیده بودم، دیگه نخواستم که به سینما برم.

مثال های بیشتر در اینجا ببینید

آکادمی آنلاین زبان انگلیسی با صرفه جویی در وقت و هزینه به صورت خصوصی و نیمه خصوصی با هر استادی که خودتون انتخاب می‌کنید یادگیری زبان رو برای شما به سبک جدید آسون میکنه،اطلاعات بیشتر در اینجا