پادکست BBC شماره ۲۴۶ – Why did Singapore ban gum

اموزش زبان انگلیسی

پادکست BBC شماره 260 - Will robots take our jobs

پادکست BBC شماره ۲۴۶ – Why did Singapore ban gum

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۴۶ سلام با دویست و چهل و شیشمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. آیا آدامس می جوید و با اتمام کار با آن چه می کنید؟ به بحث راب و فین در مورد تاریخ و خصوصیات شیمیایی آدامس و دلیل قدغن کردن آدامس در سنگاپور، گوش دهید و در حالی که توضیح برخی از واژگان مرتبط را می بینید. در زیر کلمات کلیدی که باید با آن‌ها آشنا شوید برایتان توضیح داده…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 260 - Will robots take our jobs

پادکست BBC شماره ۲۳۷ -Saving China’s elephants

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۷ سلام با دویست و سی و هفتمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 260 - Will robots take our jobs

پادکست BBC شماره ۲۳۶ – Life without music

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۶ سلام با دویست و سی و ششمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 260 - Will robots take our jobs

پادکست BBC شماره ۲۳۵ -The story behind coffee

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۵ سلام با دویست و سی و پنجمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 260 - Will robots take our jobs

پادکست BBC شماره ۲۳۴ – The sun

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۴ سلام با دویست و سی و چهارمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 260 - Will robots take our jobs

پادکست BBC شماره ۲۳۳ – The three-parent baby

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۳ سلام با دویست و سی و سومین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 260 - Will robots take our jobs

پادکست BBC شماره ۲۳۲ – A threat to London’s artwork

زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۲ سلام با دویست و سی و دومین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 260 - Will robots take our jobs

پادکست BBC شماره ۲۳۰ – The two sides of Churchill

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۰ سلام با دویست و سی امین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند از…

0
بیشتر بخوانید