قسمت دوم نقل قول غیر مستقیم در انگلیسی

قسمت اول نقل قول های غیرمستقیم را میتوانید در اینجا مطالعه کنید.

نقل قول غیر مستقیم

نکته اول: همیشه لازم نیست که در نقل قول غیرمستقیم زمان فعل جمله رو تغییر بدیم. اگر شرایطی که در موردش صحبت می کنیم ثابت مونده باشه و تغییری نکرده باشه در نقل قول غیر مستقیم اون جمله، لزوما زمان فعل رو به گذشته تغییر نمی دیم.

نقل قول غیر مستقیم در انگلیسی قسمت دوم مثال:

Paul said ‘My new job is boring.’

پاول گفت “شغل جدید من کسل کننده است.” (نقل قول مستقیم)

Paul said that his new job is boring.

پاول گفت که شغل جدیدش کسل کننده است. (نقل قول غیر مستقیم)

Helen said ‘I want to go to Canada next year.’

هلن گفت:” میخواهم سال بعد به کانادا برم.” (نقل قول مستقیم)

Helen told me that she wants to go to Canada next year.

هلن کفت که می خواهد سال دیگر به کانادا برود.” (نقل قول غیر مستقیم)

در این مواقع امکان این که زمان فعل رو به گذشته تغییر بدیم هم وجود داره:

مثال:

Paul said that his new job was boring.

پاول گفت که شغل جدیدش کسل کننده است.

Helen told me that she wanted to go to Canada next year.

هلن گفت که میخواد سال بعد به کانادا بره.

نکته مهمی که وجود داره اینه که اگر شرایطی که در موردش نقل قول می کنیم تغییر کرده باشه و یا به پایان رسیده باشه حتما از زمان گذشته فعل استفاده می کنیم.

مثال:

Paul left the room suddenly. He said he had to go.

پاول به سرعت اتاق رو ترک کرد و گفت که باید می رفت.

نکته دوم: زمانی که بین چیزی که گفته شده و واقیت تفاوت وجود داره باید از زمان گذشته فعل در نقل قول غیر مستقیم استفاده کنیم.

مثال:

در نظر بگیرید که شما از سونیا شنیدید که جو در بیمارستان است.  اما بعدا جو را در خیابان می بینید.

Sonia said: Joe is in hospital.

نقل قول غیر مستقیم در انگلیسی

سونیا گفت: جو در بیمارستان است.

Hi, joe. I didn’t expect to see you. Sonia said you were in hospital.

سلام جو. متعجبم که اینجا می بینمت. سونیا گفت که بیمارستان بودی.

نکته سوم:

استفاده از فعل های Say ,  و tell

اگر میخواهید بگویید که یک فرد مشخص با چه کسی صحبت می کند از فعل tell استفاده می کنیم.

مثال:

Sonia told me that you were in hospital.

سونیا به من گفت که تو بیمارستان بودی.

What did you tell the police?

به پلیس چی گفتی؟

در غیر این صورت از فعل say استفاده می کنیم:

مثال:

Sonia said that you were in the hospital.

سونیا گفت که بیمارستان بودی.

What did you say?

چی گفتی؟

نکته چهارم: معمولا در نقل قول غیر مستقیمبرای صحبت در مورد دستورها و یا در خواست ها از مصدرهایی مثلto do و to be بعد از فعل هایtell و ask استفاده می کنیم.

مثال:

‘Drink plenty of water,’ the doctor said to me.

دکتر به من گفت:” آب زیاد بخور.”

The doctor told me to drink plenty of water.

دکتر بهم گفت که آب زیاد بخورم.

Can you help me, please,’ Jackie said to me.

جکی به من گفت:” میشه لطفا کمکم کنی؟”

Jackie asked me to help her.

جکی از من خواست که کمکش کنم.

در این مواقع ساختار said (not) to هم به کار می آید:

مثال:

Paul said not to worry about him.

پاول گفت که نگرانش نباشم.

مثال های بیشتر در اینجا

دوره های آنلاین زبان انگلیسی در منزل!!! در اینجا به راحتی زبان را قورت بدهید

موفق باشید