شکل S مالکیت  همراه با اسم‌ ها برای اشاره به اشخاص، گروهی از افراد، کشورها و حیوانات استفاده می‌شود. مالکیت (possessive)  نشان‌دهندۀ رابطه وابستگی بین دو چیز است.

برای ساخت مالکیت، ترکیبِ آپاستروف و s یعنی  s’  را به اسم اضافه می‌کنیم. اگر اسم جمع باشد و انتهای آن حرف s وجود داشته باشد، فقط آپاستروف (‘) را بعد از s قرار می‌دهیم.

the car of Ali = Ali’s car

(ماشینِ علی)

the room of the girls = the girls’ room

(خانۀ دختران)

clothes for men = men’s clothes

(لباسِ مردان)

the boat of the sailors = the sailors’ boat

(قایقِ ملوانان)

Maryam ’ s Scarfs

(روسری مریم)

Teachers ’ office

(دفتر معلمان)

شکل S مالکیت برای نام‌هایی که به s ختم می‌شوند می‌توان هم از ترکیب آپاستروف و s استفاده کرد و هم از آپاستروف به تنهایی. گزینه اول رایج‌تر است. هنگام تلفظِ نام مالکیت، صدای /z/ را به انتهای نام اضافه می‌کنیم.

Thomas’s book (or Thomas’ book)

(کتابِ توماس)

James’s shop (or James’ shop)

(مغازۀ جیمز)

the Smith’s house (or the Smiths’ house)


(خانۀ اسمیت)

برای مثال های بیشتر به این سایت سر بزنید.

نکته: نحوه استفاده از حرف مالکیت در اسم های مفرد و جمع متفاوت است

آمزشگاه آنلاین زبان انگلیسی در همه جا همراه و پشتیبان شماست برای دیدن دوره ها اینجا کلیک کنید.