پادکست British Council سطح A2 شماره ۱۱ : Understanding an explanation

با یازدهمین قسمت از پادکست British Council سطح A2 (پایه – Pre-intermediate) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Pre-intermediate ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات ستون سمت چپ را به معنی آن ها در ستون راست وصل کن: (جواب تمرین در انتهای صفحه)

معانی Definitionلغات Vocabulary
a. a series of related numbers in a particular order
b. a formal talk given to a group of people, especially at
university
c. a period in European history, approximately between the
years 500 and 1500
d. the study of lines, angles and surfaces in mathematics
e. a person who studies or teaches mathematics
f. found in many places
a lecture
geometry
a sequence
common
… the Middle Ages
mathematician

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت یه استاد سر کلاس داره درمورد یه سوال توضیح میده. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Pre-intermediate: Understanding an explanation

پادکست British Council سطح A2 شماره 11

متن پادکست:

Professor: OK, before we continue, does anybody have a question? Oh, lots of questions, I see. OK, we’ll go one at a time. Yes?

Student: Thank you. You talked about Fibonacci numbers in the lecture. Sorry, I don’t understand. Can you explain?

Professor: Of course. What do you want to know?

Student: OK … I hope this isn’t a silly question, but what does Fibonacci actually mean?

Professor: No question is ever silly – it’s always good to ask. OK, it’s the name of a person. Fibonacci was a European mathematician in the Middle Ages.

Student: Ah, OK. Thanks. So, we know he was a person, but what are the Fibonacci numbers? I don’t get it.

Professor: The Fibonacci numbers are a sequence of numbers. They go 1, 1, 2, 3, 5, 8 and so on. Do you see the sequence? Do you see how it works?

Student: I’m not sure.

Professor: OK. This is how it works. The first number is 1, then 1 again, then 2. The third number is the first number plus the second number. The fourth number is the second number plus the third number: 1 plus 2 is 3. The fifth number is the third number, 2, plus the fourth number, 3. So the fifth number in a Fibonacci sequence is 5.

Student: Ah! I think I understand now. But what about their importance? You said these were very important.

Professor: Yes, let me explain. This sequence of numbers is important because we see it in many things. Fibonacci numbers are common in geometry, they are common in nature, for example in plants. We see the sequence everywhere.

Student: Could you give us some more examples?

Professor: OK … well, we don’t have time right now but I can bring more examples in for next class, OK?

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

جواب درست را انتخاب کن :

۱) The professor says there

a. are lots of questions.
b. is only one question
c. are no questions..

۲٫ Fibonacci was …

a. from central England.
b. the first in a sequence of scientists.
c. a mathematician.

۳٫ What is the next number in this Fibonacci sequence: 1, 2, 3, 5, …

a. 6
b. 7
c. 8

۴٫ What does the professor say about Fibonacci numbers?

a. They are common.
b. They are uncommon.
c. They are very difficult to understand

۵٫ What does the professor promise?

a. To explain better
b. To bring examples to next class
c. . To include this in the exam

تسک ۲

کلمات زیر را مرتب کن و با آن ها جمله بساز:

۱) not, about, the, sequence, sure, I’m

۲)understand, I, don’t

۳)get, it,don’t ,I

۴) mean, does, What,Fibonacci,

۵) explain, Let, me

۶) it, works,how, is, This

۷) have, Does, anybody, question, a

۸) know, do ,to ,want ,you, What.

جواب ها

۱) b

۲) d

۳) a

۴) f

۵) c

۶) e

تسک ۱

۱) a

۲) c

۳) c

۴) a

۵) b

تسک ۲

۱) I’m not sure about the sequence.

۲) I don’t understand.

۳) I don’t get it.

۴) What does Fibonacci mean?

۵)Let me explain.

۶)This is how it works.

۷)Does anybody have a question?

۸)What do you want to know?

امیدوارم از پادکست British Council سطح A2 شماره ۱۱ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.