بیان قصد و منظور در انگلیسی به شکل‌های مختلف در مثال‌های متنوع در این مقاله بررسی می‌شود. هر یک از حروف to , for ,so that در جاهای متفاوتی استفاده می‌شوند.