کتاب داستان Round the World in Eighty Days برای زبان آموزان از سری کتاب‌های Penguin Active Reading و برای سطح elementary انتخاب شده است. امیدوارم لذت ببرید.