در برنامه گرامر در ۶ دقیقه: کمیت سنج‌ها (Quantifiers) با نکات گرامری و مثال‌های متنوع مربوط به این مبحث در زبان انگلیسی آشنا می شوید.