حال کامل استمراری برای بیان کاری استفاده می شه که در گذشته شروع شده، ادامه پیدا کرده و الان اثرش مشخصه. یعنی تازه تموم شده یا شاید هم ادامه داشته باشه.