گرامر برای کودکان صفت ها adjectives یکی از نکات مهم گرامری زبان انگلیسی استفاده ی از صفت مناسب هست با نکات گرامری مربوط به آن درانگلیسی آشنا می شی.